10. syys, 2016

Teksti

                                                                           -  Psalmi 37 -

 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=yBaK46fVX5g